27.8 C
Athens
27 C
Thessaloniki
27.9 C
Larissa
Saturday, May 25, 2024

”ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.” ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΦΟΡΟΥΣ”

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ Η ΜΟΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Ε. ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ.
ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ “ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ” ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΛΩΝΑ.
Ν. 3894/10 (ΦΕΚ 204 Α/2-12-2010) Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων (Με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4146/13, ΦΕΚ-90 Α/18-4-13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4155/13, ορίζεται ότι : «4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3894/2010, όπως ισχύει, ακίνητα που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄146), καθώς και σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, νοούνται ως ιδιωτικά ακίνητα. Φορέας πραγματοποίησης της επένδυσης, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, δύναται να είναι και η Εκκλησία της Ελλάδος, ενεργούσα δια της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) ή η Εκκλησία της Κρήτης ή οι Μητροπόλεις Δωδεκανήσου στα όρια της αρμοδιότητάς τους.»). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες και ορισμοί «1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων: α. στη βιομηχανία, β. στην ενέργεια, γ. στον τουρισμό, δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες, ε. στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στ. στη διαχείριση απορριμμάτων, ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η. στον τομέα εκπαίδευσης, θ. στον τομέα του πολιτισμού, ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς τομέα, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης ή Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) JESSICA που έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/2010 (Β΄1388) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω απόφασης ή Γ. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας ή Δ. από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας ή Ε. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων του Μέρους Β΄του ν. 3982/2011 (Α΄143).» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 1 ΤΟΥ Ν. 4146/13, ΦΕΚ-90 Α/18-4- 13 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 4072/12, ΦΕΚ-86 Α/11-4-12 2. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις πραγματοποιούνται είτε από το Δημόσιο είτε από ιδιώτες είτε με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄) είτε με συμβάσεις μικτής μορφής. Η αίτηση για την εξέταση ένταξης των στρατηγικών επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων υποβάλλεται από τον κύριο του έργου. 3. Λοιποί ορισμοί: α. Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) είναι η επιτροπή του άρθρου 2. [Αρχή Τροποποίησης]«β. Φορέας Πραγματοποίησης για τις ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις είναι ο ιδιώτης επενδυτής.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 1 ΤΟΥ Ν. 4146/13, ΦΕΚ-90 Α/18-4-13 [Τέλος Τροποποίησης] γ. Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων είναι οι διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων. δ. Δημόσια Στρατηγική Επένδυση (Δ.Σ.Ε.) είναι η στρατηγική επένδυση που εντάσσεται στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, κύριος του
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3894 (ΦΕΚ Α’ 204/02-12-2010)
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012)
Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή – Σήματα – Μεσίτες
Ακινήτων – Ρύθμιση Θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146/2013] (ΦΕΚ A΄ 90)
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές
Επενδύσεις και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Έννοιες και ορισμοί
1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου,
νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα
σημαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονομία και προάγουν την έξοδο της χώρας
από την οικονομική κρίση. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή,
ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων
υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων: α. στη βιομηχανία, β. στην ενέργεια, γ. στον
τουρισμό, δ. στις μεταφορές και επικοινωνίες, ε. στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στ. στη
διαχείριση απορριμμάτων, ζ. σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η. στον τομέα
εκπαίδευσης, θ. στον τομέα του πολιτισμού, ι. στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση
αγροδιατροφικών προϊόντων και ια. στην παροχή υπηρεσιών, εν γένει, του τριτογενούς
τομέα, εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000)
ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης ή
Β. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000)
ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για επενδύσεις
που αποτελούν εγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο του ταμείου χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου)
JESSICA που έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/2010 (Β΄1388) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα
άρθρα 1 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της ανωτέρω απόφασης ή
Άρθρο 4
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»
Το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν.
3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄), τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο πρώτο
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» και
αποκτά το διακριτικό τίτλο «Invest in Greece S.A.» ή σε ακριβή μετάφρασή της σε άλλη
γλώσσα.
2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,
εξαιρείται δε από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄314).
3. Το καταστατικό της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» έχει ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση,
η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση
του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η
προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών
συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση των εξαγωγών, η παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στους εξαγωγείς, η διοργάνωση εξαγωγικών εκθέσεων στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.»:
α. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό,
νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην
Ελλάδα.
β. Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και
κλάδο.
γ. Λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης (one−stop shop) στο πλαίσιο της Διαδικασίας
Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων λαμβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων
στοιχείων από επενδυτές προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησομένων αδειών ή την παροχή άλλων
εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης των επενδύσεων ύψους
άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εμπίπτουν, ως προς τις επιπτώσεις
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΔΩ…https://www.ependyseis.gr/sub/strategic/files/n3894_2010_kod2014.pdf

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ FACEBOOK – TWITTER – INSTAGRAM – LINKEDIN

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1,780FansLike
1,570FollowersFollow
110FollowersFollow
545FollowersFollow
79SubscribersSubscribe

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ